Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Świadczenie usług ochrony osób i mienia

Zmiany dotyczą terminów związanych z ofertą. Szczegóły w załączniku.

Zawiadomienie
o zapytaniach i wyjaśnieniach do zapytań dot. zapisów SWZ, modyfikacje SWZ i ogłoszenia.

Zamawiający nawiązując do ww. wyjaśnień, dokonuje przesunięcia terminu składania
i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, w syst.:
miniPortal i ezamówienia oraz SWZ w poniżej wskazanym zakresie.


1) Składanie ofert: 16.12.2021 r. do godz. 15:00.
2) Otwarcie ofert: 16.12.2021 r. do godz. 15:30.
3) Termin związania ofertą: 14.01.2022 r.


Z chwilą przekazania i ogłoszenia treść powyższych informacji jest wiążąca dla
Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne.

Załącznik nr 1: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Ochrona (PDF 40,3 KB)

Załącznik nr 2: Zapytania odpowiedzi modyfikacje SW (PDF 384,0 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Świadczenie usług ochrony osób i mienia

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia na:

usługi społeczne i inne szczególne usługi: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie ze stałym dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

Termin składania ofert: 2021-12-14 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-12-14 11:00
Termin związania ofertą: do 2022-01-12


Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu ochrony osób i mienia (PDF 127,0 KB)

SWZ Ochrona (PDF 269,0 KB)

Załącznik nr 1: SWZ_Formularz_ofertowy (DOC 71,0 KB)

Załącznik nr 2: SWZ Oświadczenie podstawy wykluczenia (DOC 55,0 KB)

Załącznik nr 3: SWZ Oświadczenie warunki udziału (DOC 50,0 KB)

Załącznik nr 4: SWZ Projekt Istotnych postanowień umowy (PDF 120,0 KB)

Załącznik nr 5: SWZ Oświadczenie o zatrudnieniu (DOC 31,0 KB)

Załącznik nr 6: SWZ Projekt umowy przetwarzanie danych osobowych (DOC 95,0 KB)

Załącznik nr 7: SWZ Zastrzeżenie tajemnica przedsiębiorstwa (DOC 44,0 KB)

Załącznik nr 8: SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC 48,0 KB)

Załącznik nr 9: SWZ Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających (DOC 47,0 KB)

Załącznik nr 10: SWZ Wykaz osób (DOC 48,0 KB)

Załącznik nr 11: SWZ Wykaz usług (DOC 44,0 KB)

Załącznik nr 12: SWZ Wykaz sprzętu (DOC 48,0 KB)

Załącznik nr 13: SWZ Oświadczenie o aktualności informacji (DOC 50,0 KB)

Załącznik nr 14: SWZ Instrukcja miniPortal ePUAP (PDF 3,0 MB)

Edit (2021-12-13):

INFORMACJA
o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Świadczenie usługi ochrony osób
i mienia realizowanej w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie ze stałym
dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych
urządzeniach i systemach alarmowych” (MZ.333.1.2021).


Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 uPzp informuje, iż na realizację zamówienia zamierza
przeznaczyć kwotę 220.000,00 zł.

Załącznik: Informacja o kwocie na realizację zamówienia (PDF 57,6 KB)

Aktywacja funkcjonalności podmiotu publicznego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że aktywowano funkcjonalność podmiotu publicznego na elektronicznej
Platformie Usług Administracji Publicznej dla podmiotu „MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DOBRZYCY-ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY” posiadającego identyfikator – MZDobrzyca.
W dniu dzisiejszym Państwa Elektroniczna Skrzynka Podawcza zostanie rozbudowana o:

 • skrytkę o nazwie Skrytka_ESP posiadającą adres /MZDobrzyca/SkrytkaESP.
 • skład o nazwie Skład_ESP.
  Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP będą mogli przesyłać
  korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę
  powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla
  zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:
 • ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Załącznik:

Pismo o aktywacji konta Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy na platformie ePUAP (PDF 654,00 kb)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi ochrony osób i mienia na rok 2021

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art 138o Ustawy Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia na:

usługi społeczne i inne szczególne usługi: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie ze stałym dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

Termin realizacji zamówienia: 1.01.2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Oferty należy składać do dnia 10.12.2020 r., do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Pleszewskiej 5A, 63-330 Dobrzyca, sekretariat.


Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia:

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu „Świadczenie usług ochrony osób i mienia” (PDF 215,0 KB)

Załącznik nr 1: Projekt umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (PDF 207,0 KB)

Załącznik nr 2: Projekt umowy (PDF 188,0 KB)

Załącznik nr 3: Formularz Ofertowy (PDF 115,0 KB)

Załącznik nr 4: Wykaz usług, osób, sprzętu (PDF 89,0 KB)

Załącznik nr 5: Udostępnienie zasobów (PDF 104,0 KB)

Załączniki w formacie DOC :

Załącznik nr 1: Projekt umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (DOC 97,5 KB)

Załącznik nr 2: Projekt umowy (DOC 87,0 KB)

Załącznik nr 3: Formularz Ofertowy (DOC 45,1 KB)

Załącznik nr 4: Wykaz usług, osób, sprzętu (DOC 46,5 KB)

Załącznik nr 5: Udostępnienie zasobów (DOC 70,5 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi remontu tarasu od strony ogrodu w pałacu w Winnej Górze

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy ogłasza zamówienie robót budowlanych w zakresie remontu tarasu w pałacu w Winnej Górze.

Oferty należy składać do dnia 18.08.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy ogłasza zamówienie robót budowlanych w zakresie remontu tarasu w pałacu w Winnej Górze.

Oferty należy składać do dnia 18.08.2020 r. w siedzibie Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do pobrania

Załącznik: SIWZ Remont tarasu w Winnej Górze (PDF 250,0 KB)

Załącznik nr 1a: przedmiar Remont tarasu Winna Góra (PDF 121,0 KB)

Załącznik nr 1b: STWiORB Remont tarasu Winna Góra (DOC 154,0 KB)

Załącznik nr 1c: PROJEKT Remont tarasu Winna Góra (PDF 7,03 MB)

Załącznik nr 2: Formularz ofertowy Remont tarasu Winna Góra (DOC 49,5 KB)

Załącznik nr 3a: Warunki udziału Remont tarasu Winna Góra (DOC 49,0 KB)

Załącznik nr 3b: Podstawy wykluczenia Remont tarasu Winna Góra (DOC 43,0 KB)

Załącznik nr 4: Grupa kapitałowa Remont tarasu Winna Góra (DOC 49,5 KB)

Załącznik nr 5: Tajemnica przedsiębiorstwa Remont tarasu Winna Góra (DOC 250,0 KB)

Załącznik nr 6: Istotne postanowienia umowy Remont tarasu Winna Góra (PDF 108,0 KB)

Załącznik nr 7: Zobowiazanie innych podmiotow Remont tarasu Winna Góra (DOC 37,0 KB)

Edit (11.08.2020):

Zapytania wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi (PDF 853,0 KB)