Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Świadczenie usług ochrony osób i mienia

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia na:

usługi społeczne i inne szczególne usługi: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie ze stałym dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

Termin składania ofert: 2021-12-14 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-12-14 11:00
Termin związania ofertą: do 2022-01-12


Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu ochrony osób i mienia (PDF 127,0 KB)

SWZ Ochrona (PDF 269,0 KB)

Załącznik nr 1: SWZ_Formularz_ofertowy (DOC 71,0 KB)

Załącznik nr 2: SWZ Oświadczenie podstawy wykluczenia (DOC 55,0 KB)

Załącznik nr 3: SWZ Oświadczenie warunki udziału (DOC 50,0 KB)

Załącznik nr 4: SWZ Projekt Istotnych postanowień umowy (PDF 120,0 KB)

Załącznik nr 5: SWZ Oświadczenie o zatrudnieniu (DOC 31,0 KB)

Załącznik nr 6: SWZ Projekt umowy przetwarzanie danych osobowych (DOC 95,0 KB)

Załącznik nr 7: SWZ Zastrzeżenie tajemnica przedsiębiorstwa (DOC 44,0 KB)

Załącznik nr 8: SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC 48,0 KB)

Załącznik nr 9: SWZ Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających (DOC 47,0 KB)

Załącznik nr 10: SWZ Wykaz osób (DOC 48,0 KB)

Załącznik nr 11: SWZ Wykaz usług (DOC 44,0 KB)

Załącznik nr 12: SWZ Wykaz sprzętu (DOC 48,0 KB)

Załącznik nr 13: SWZ Oświadczenie o aktualności informacji (DOC 50,0 KB)

Załącznik nr 14: SWZ Instrukcja miniPortal ePUAP (PDF 3,0 MB)

Edit (2021-12-13):

INFORMACJA
o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Świadczenie usługi ochrony osób
i mienia realizowanej w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie ze stałym
dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych
urządzeniach i systemach alarmowych” (MZ.333.1.2021).


Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 uPzp informuje, iż na realizację zamówienia zamierza
przeznaczyć kwotę 220.000,00 zł.

Załącznik: Informacja o kwocie na realizację zamówienia (PDF 57,6 KB)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *