Informacja o unieważnieniu postępowania zamówienia (brak ofert): Zakup energii elektrycznej

Unieważnienie postępowania

Załącznik: Informacja o unieważnieniu postępowania PDF (0,8 kb)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji, pn.: „Zakup energii elektrycznej”
Działając na podstawie art. 255 pkt 1 w zw. z art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiający
informuje, że unieważnia postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup energii elektrycznej

załączniki do pobrania:

Załącznik 1: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Załącznik 2: SWZ_Energia_elektryczna.pdf

Załącznik 3: Zal_1_do_SWZ_OPZ.pdf

Załącznik 4: Zal_2_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc

Załącznik 5: Zal_3_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.pdf

Załącznik 6: Zal_4_do_SWZ_Oswiadczenie_z_art_125_uPZP.doc

Załącznik 7: Zal_5_do_SWZ_Oswiacznenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych.doc

Załącznik 8: Zal_6_do_SWZ_Oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.doc

Załącznik 9: Zal_7_do_SWZ_Zobowiazanie_do_udostepnienia_zasobow.doc

Załącznik 10: Zal_8_do_SWZ_Zastrzezenie_tajemnicy_przedsiebiorstwa.doc

Załącznik 11: Zal_9_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal_ePUAP.pdf