Statut prawny

Statut Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1.

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720 i 1669), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983), zwanej dalej „Ustawą”;

3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432);

4) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10 i 1669), zwanej dalej „ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

5) niniejszego statutu.

§ 2.

Organizatorem Muzeum jest samorząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

1. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez samorząd Województwa Wielkopolskiego pod numerem RIK-20. 2.Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 4.

1. Siedzibą Muzeum jest Dobrzyca.

2. Terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Wielkopolskiego, także w jego historycznych granicach.

Rozdział 2 Zakres działania Muzeum

§ 5.

1. Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie i trwała ochrona naturalnego i kulturalnego dziedzictwa o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów.

 2.Muzeum prowadzi działalność w szczególności przez:

1) gromadzenie obiektów kultury materialnej i dokumentacji niematerialnej, w statutowo określonym zakresie;

2) katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;

3) przechowywanie gromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów;

5) urządzanie wystaw stałych i czasowych;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej, popieranie i prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę oraz popieranie działalności artystycznej;

7) udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;

8) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

9) prowadzenie działalności wydawniczej;

10) prowadzenie biblioteki fachowej;

11) współpracę z krajowymi i zagranicznymi muzeami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami, instytucjami badawczymi oraz administracją rządową i samorządową.

§ 6.

1. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1) malarstwo;

2) rysunek;

3) grafikę;

4) rzeźbę;

5) rękopisy;

6) druki;

7) fotografie;

8) dokumenty dźwiękowe;

9) dokumenty kartograficzne;

10) numizmaty;

11) odznaczenia;

12) elementy umundurowania, rynsztunku i uzbrojenia;

13) sztukę użytkową;

14) meble;

15) ubiory;

16)przedmioty gospodarstwa domowego i codziennego użytku.

2. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu:

1) sztuki;

2) historii, ze szczególnym uwzględnieniem historii majątków Dobrzyca, dziejów ziemiaństwa, przede wszystkim wielkopolskiego.

Rozdział 3 Zarządzanie Muzeum

§ 7.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 8.

1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora.

2. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum, reprezentuje je na zewnątrz i odpowiada za jego mienie, a także wykonuje funkcje pracodawcy w stosunku do pracowników Muzeum.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd  Województwa Wielkopolskiego, w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

4.Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej;

2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowanie oraz nad majątkiem Muzeum;

3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

4) przedstawiania właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

5) sprawowanie funkcji redaktora naczelnego wydawnictw muzealnych;

6) wydawanie zarządzeń;

7) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;

8) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie innych decyzji wynikających z prawa pracy.

5. Dyrektor kieruje działalnością Muzeum przy pomocy głównego księgowego.

§ 9.

1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum liczy 11 członków.

§ 10.

1. Dyrektor może tworzyć z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej połowy zatrudnionych w Muzeum muzealników kolegia doradcze.

2. Kolegium doradcze może mieć charakter stały albo być utworzone w związku z realizacją konkretnego zadania.

3. Kolegium doradcze składa się z maksymalnie pięciu członków, w tym pracowników merytorycznych Muzeum i osób spoza Muzeum, powoływanych i odwoływanych przez Dyrektora.

4. Posiedzenia kolegium doradczego zwołuje Dyrektor.

5. Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu kolegium.

6. Szczegółowy zakres działania kolegium doradczego określa Dyrektor. 7.Obsługę kolegium doradczego zapewnia Muzeum.

§ 11. [uchylony]

§ 12.

Strukturę organizacyjną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Muzeum zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy.

Rozdział 5 Majątek i finanse Muzeum

§ 13.

Majątek Muzeum wykorzystuje się jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 14.

1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366 i 1669).

3. Dyrektor Muzeum składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym.

4. Muzeum przedkłada Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego po okresie sprawozdawczym.

5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

6. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego.

7. Wartość majątku Muzeum odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla Muzeum.

8. Fundusz instytucji kultury ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto z funduszu rezerwowego.

9. Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury.

§ 15.

Źródłami finansowania działalności Muzeum są:

1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

3) dotacje z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki przekazane przez Organizatora w formie dotacji:

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów;

4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 16.

1. Muzeum prowadzi jako dodatkową działalność gospodarczą w zakresie: 1)działalności związanej z obsługą zwiedzających oraz wynajmu pomieszczeń; 2)działalności handlowej i usługowej związanych z zakresem działalności Muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania kwerend źródeł i materiałów archiwalnych oraz usług konserwatorskich; 3)organizacji i realizacji form edukacyjnych oraz imprez kulturalnych na zlecenie osób trzecich.

2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 17.

1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych, jest uprawniony Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołania pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez organizatora, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

Rozdział 6 Postanowienia końcowe

 § 18.

1.Przekształcenia, podziału i likwidacji Muzeum dokonuje Organizator na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

2.Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym przepisami prawa dla jego nadania.

________________________

Obowiązuje od 21.06 2021 r. – Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego  7.06.2021 poz. 4521

Uchwała nr XV/231/2011 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2011 r.

w sprawie: zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 r. Nr 5poz. 24 z późn. zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:§ 1Zmienia się statut Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego stanowiącyzałącznik […]

Uchwała nr XXIX/568/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy– Zespołu Pałacowo-Parkowego Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz.987) po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sejmik WojewództwaWielkopolskiego uchwala, co następuje:§ 1Zmienia się statut Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu […]

Uchwała nr XXXVII / 528 / 2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009 r.

w sprawie: przyjęcia projektu zmiany nazwy Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy wDobrzycy oraz przyjęcia projektu statutu Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach(Dz.U. 1997 r. Nr 5, poz. 24 z pózn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, conastępuje.§ 1Przyjmuje się projekt zmiany nazwy instytucji kultury z: „Muzeum: […]