Statut prawny

STATUT
MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DOBRZYCY ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy, zwany dalej „Muzeum” działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz.U. 1997 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz.U. 2001 r., Nr 13, poz.123 z późn. zm.),
3) niniejszego statutu.
§ 2
Organizatorem Muzeum jest Województwo Wielkopolskie.
§ 3
Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
§ 4
Siedziba Muzeum jest Dobrzyca, terenem działania obszar Województwa Wielkopolskiego, także w jego historycznych granicach, a w zakresie badań naukowych obszar Rzeczypospolitej Polskiej.


Rozdział II
Cele i zadania Muzeum
§ 5
Celem Muzeum jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.
§ 6
Muzeum realizuje cele określone w § 5 poprzez:
1) gromadzenie zabytków i przedmiotów ukazujących dziedzictwo kulturowe ziemiaństwa i jego historie, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski,
2) katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów,
str. 2
3) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do badań naukowych,
4) zabezpieczanie i konserwacje zbiorów, oraz w miarę możliwości zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody,
5) utrzymywanie wartości historyczno-architektonicznych zespołu pałacowo-parkowego, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
6) organizowanie wystaw stałych i czasowych,
7) opracowywanie, publikowanie katalogów i przewodników po wystawach oraz prac naukowych i popularno-naukowych,
8) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz udostępnianie zbiorów do celów naukowych i oświatowych,
9) prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin w nim reprezentowanych oraz muzealnictwa i nauk pokrewnych,
10) prowadzenie współpracy i wymiany naukowej z muzeami, uczelniami, placówkami naukowymi, stowarzyszeniami na terenie kraju oraz poza jego granicami,
11) kształtowanie wrażliwości estetycznej na historyczno-architektoniczne wartości zespołu poprzez utrzymanie walorów przyrodniczych i artystycznych ogrodu pałacowego,
12) prowadzenie działalności wydawniczej.
Rozdział III
Organizacja Muzeum
§ 7 (uchylony)
§ 8
Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Rozdział IV
Nadzór i zarządzanie Muzeum
§ 9
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a bezpośredni Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
§ 10

Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator.Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.Rada Muzeum liczy do 15 członków.
str. 3
§ 11
Muzeum jest kierowane i zarządzane przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
§ 12Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności :
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
5) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
7) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
8) zawieranie i rozwiązywanie umów o prace z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
Rozdział V
Majątek i finanse Muzeum
§ 13
Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Muzeum.
§ 14Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami
efektywności ich wykorzystania.Postawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami
określonymi w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.Dyrektor Muzeum składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie
rzeczowym i finansowym.Muzeum przedkłada Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego
rewidenta roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku
następującego po okresie sprawozdawczym.Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd
Województwa Wielkopolskiego.Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega
zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie później niż sześć
miesięcy od dnia bilansowego.
str. 4Wartość majątku Muzeum odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada
wartości mienia wydzielonego dla Muzeum.Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego
odpowiednio zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.
§ 15
Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku
ruchomego,
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) dotacje z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki
przekazane przez Organizatora w formie dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych
zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 16Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
1) usług wydawniczych,
2) usług konserwatorskich,
3) zakwaterowania i usług gastronomicznych,
4) organizacji szkoleń, konferencji, sympozjów, koncertów,
5) wynajmu obiektów, pomieszczeń i ruchomości Muzeum do celów edukacyjnych,
działalności kulturalnej, reklamowej i szkoleniowo-konferencyjnej;
6) sprzedaży wyrobów związanych z kulturą i pamiątek.Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu
finansowania działalności statutowej
§ 17
Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków
finansowych i majątkowych upoważniony jest jednoosobowo Dyrektor albo dwóch
pełnomocników łącznie w granicach ich umocowania
.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 18Podziału, połączenia, przekazania i likwidacji Muzeum może dokonać Organizator na
warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Statut prawny

STATUTMUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DOBRZYCY– ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO Rozdział IPostanowienia ogólne§ 1Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy, zwany dalej „Muzeum”działa w szczególności na podstawie:1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz.U. 1997 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnościkulturalnej […]

Uchwała nr XV/231/2011 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2011 r.

w sprawie: zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 r. Nr 5poz. 24 z późn. zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:§ 1Zmienia się statut Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego stanowiącyzałącznik […]

Uchwała nr XXIX/568/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy– Zespołu Pałacowo-Parkowego Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz.987) po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sejmik WojewództwaWielkopolskiego uchwala, co następuje:§ 1Zmienia się statut Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu […]

Uchwała nr XXXVII / 528 / 2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009 r.

w sprawie: przyjęcia projektu zmiany nazwy Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy wDobrzycy oraz przyjęcia projektu statutu Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach(Dz.U. 1997 r. Nr 5, poz. 24 z pózn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, conastępuje.§ 1Przyjmuje się projekt zmiany nazwy instytucji kultury z: „Muzeum: […]