Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy energii elektrycznej

Załączniki do pobrania:

Załącznik: SWZ_GRUPA_ZAKUPOWA_Energia_el_na_2022 (PDF 334,0 KB)

Załącznik nr 1: SWZ_Formularz_ofertowy (DOC 67,0 KB)

Załącznik nr 2.2: SWZ_OPZ_Teatr_Nowy_Poznan (PDF 49,7 KB)

Załącznik nr 2.1: SWZ_OPZ_Muzeum_Dobrzyca (PDF 51,0 KB)

Załącznik nr 3.1: SWZ_Osw_podstawy_wykluczenia (DOC 50,5 KB)

Załącznik nr 3.2: SWZ_Osw_warunki_udzialu (DOC 45,0 KB)

Załącznik nr 4: SWZ_Instrukcja_miniPortal_ePUAP (PDF 2,75 MB)

Załącznik nr 5: SWZ_Zastrzezenie_tajemnica_przedsiebiorstwa (DOC 39,0 KB)

Załącznik nr 6: SWZ_Istotne_postanowienia_umowy (PDF 77,6 KB)

Załącznik nr 7: SWZ_Zobowiazanie_udostepniajacego_Zasoby (DOC 43,5 KB)

Załącznik nr 7: SWZ_Oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji (DOC 44,5 KB

Załącznik nr 9: SWZ_Oswiacznenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych-1 (DOC 42,0 KB)

Załącznik nr 10: Informacja_o_modyfikacji_SWZ (PDF 44,0 KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Świadczenie usług ochrony osób i mienia

Zmiany dotyczą terminów związanych z ofertą. Szczegóły w załączniku.

Zawiadomienie
o zapytaniach i wyjaśnieniach do zapytań dot. zapisów SWZ, modyfikacje SWZ i ogłoszenia.

Zamawiający nawiązując do ww. wyjaśnień, dokonuje przesunięcia terminu składania
i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, w syst.:
miniPortal i ezamówienia oraz SWZ w poniżej wskazanym zakresie.


1) Składanie ofert: 16.12.2021 r. do godz. 15:00.
2) Otwarcie ofert: 16.12.2021 r. do godz. 15:30.
3) Termin związania ofertą: 14.01.2022 r.


Z chwilą przekazania i ogłoszenia treść powyższych informacji jest wiążąca dla
Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne.

Załącznik nr 1: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu Ochrona (PDF 40,3 KB)

Załącznik nr 2: Zapytania odpowiedzi modyfikacje SW (PDF 384,0 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Świadczenie usług ochrony osób i mienia

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia na:

usługi społeczne i inne szczególne usługi: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie ze stałym dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

Termin składania ofert: 2021-12-14 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2021-12-14 11:00
Termin związania ofertą: do 2022-01-12


Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu ochrony osób i mienia (PDF 127,0 KB)

SWZ Ochrona (PDF 269,0 KB)

Załącznik nr 1: SWZ_Formularz_ofertowy (DOC 71,0 KB)

Załącznik nr 2: SWZ Oświadczenie podstawy wykluczenia (DOC 55,0 KB)

Załącznik nr 3: SWZ Oświadczenie warunki udziału (DOC 50,0 KB)

Załącznik nr 4: SWZ Projekt Istotnych postanowień umowy (PDF 120,0 KB)

Załącznik nr 5: SWZ Oświadczenie o zatrudnieniu (DOC 31,0 KB)

Załącznik nr 6: SWZ Projekt umowy przetwarzanie danych osobowych (DOC 95,0 KB)

Załącznik nr 7: SWZ Zastrzeżenie tajemnica przedsiębiorstwa (DOC 44,0 KB)

Załącznik nr 8: SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (DOC 48,0 KB)

Załącznik nr 9: SWZ Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających (DOC 47,0 KB)

Załącznik nr 10: SWZ Wykaz osób (DOC 48,0 KB)

Załącznik nr 11: SWZ Wykaz usług (DOC 44,0 KB)

Załącznik nr 12: SWZ Wykaz sprzętu (DOC 48,0 KB)

Załącznik nr 13: SWZ Oświadczenie o aktualności informacji (DOC 50,0 KB)

Załącznik nr 14: SWZ Instrukcja miniPortal ePUAP (PDF 3,0 MB)

Edit (2021-12-13):

INFORMACJA
o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: „Świadczenie usługi ochrony osób
i mienia realizowanej w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie ze stałym
dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych
urządzeniach i systemach alarmowych” (MZ.333.1.2021).


Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 uPzp informuje, iż na realizację zamówienia zamierza
przeznaczyć kwotę 220.000,00 zł.

Załącznik: Informacja o kwocie na realizację zamówienia (PDF 57,6 KB)