Deklaracja dostępności

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-25 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22 .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. serwis zawiera też dokumenty PDF, których treść stanowią skany z dokumentów prawnych lub rozporządzeń Dyrekcji. Mają formę graficzną
  2. serwis zawiera pliki PDF, DOC itp., korzystanie z nich starano się ograniczyć do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Wyłączeniem są dokumenty prawne oraz informujące np. o prowadzonych przetargach publicznych.
  3. nie wszystkie obrazy na stronie mają tekst alternatywny oraz odpowiednie podpisy;
  4. Brak możliwości zmiany języka treści strony odpowiednio oznakowanej w kodzie strony.

Wyłączenie:

  1. Na serwisie nie są publikowane multimedia w postaci filmów. Na stronie znajdują się odnośniki do filmów na kanale portalu youtube.com. Każdy nowy film wstawiony na portal będzie opatrzony napisami, których zamieszczenie będzie możliwe poprzez narzędzia serwisu.
  2. Brak multimediów audio, które uruchamiają się automatycznie.

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.
Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5
  • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-31-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny na podstawie dostępnych list kontrolnych zamieszczonych na stronie www.gov.pl oraz kryteriów WCAG.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, osobą kontaktową jest Sylwia Malchrzycka s.malchrzycka@dobrzyca-muzeum.pl lub pod numerem telefonu 62 74-13-039 wew. 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, informację o preferowanym sposobie kontaktu oraz wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla siebie sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, podając jednocześnie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym nie może to być termin późniejszy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DOBRZYCY ZESPOŁ PAŁACOWO-PARKOWY

INFORMACJE DLA GOŚCI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy (pałac, budynek administracji), ul. Pleszewska 5A

Wejście do pałacu prowadzi przez park i bramę główną. Wejście dla osób niepełnosprawnych jest utrudnione poprzez schody główne bez poręczy oraz poprzez brak windy. Przemieszczenie się po salach pałacu wymaga również wejścia na piętro przez schody.

Miejsca parkingowe znajdują się w odległości 95 m od wejścia do pałacu. Nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Na parterze nowej części gmachu głównego znajdują się kasa i szatnia oraz toaleta która nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do dyspozycji osób z niepełnosprawnością ruchową jest winda w gmachu administracji muzeum, gdzie znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Na parterze pałacu znajdują się sale przeznaczone na wystawy czasowe.

Na ekspozycje stałe znajdujące się na piętrze konieczne jest przejście przez schody z poręczą. Obsługa Muzeum służy pomocą osobom zainteresowanym zwiedzaniem. Brak tablic ułatwiających zwiedzanie ekspozycji osobom z dysfunkcją wzroku, na których zaznaczono miejsca eksponowania obrazów i rzeźb posiadających opisy w języku braille’a.

Brak tłumacza języka migowego.

Park jest ogólnodostępny. Można się po nim poruszać wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi. Na teren parku można wejść z psem asystującym.