Przedmiot działalności

Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy w Dobrzycy powstało w 2009 roku.

Realizuje założenia programowe zgodnie z § 5 i § 6 statutu prawnego.


§ 5

Celem Muzeum jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego
dziedzictwa ludzkości, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,
upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej,
kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu
ze zbiorami.


§ 6
Muzeum realizuje cele określone w § 5 poprzez:
1) gromadzenie zabytków i przedmiotów ukazujących dziedzictwo kulturowe ziemiaństwa
i jego historie, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski,
2) katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów,
str. 2
3) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy
stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny
do badań naukowych,
4) zabezpieczanie i konserwacje zbiorów, oraz w miarę możliwości zabezpieczanie
zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury
materialnej i przyrody,
5) utrzymywanie wartości historyczno-architektonicznych zespołu pałacowo-parkowego,
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
6) organizowanie wystaw stałych i czasowych,
7) opracowywanie, publikowanie katalogów i przewodników po wystawach oraz prac
naukowych i popularno-naukowych,
8) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz udostępnianie zbiorów do celów naukowych
i oświatowych,
9) prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin w nim reprezentowanych oraz muzealnictwa
i nauk pokrewnych,
10) prowadzenie współpracy i wymiany naukowej z muzeami, uczelniami, placówkami
naukowymi, stowarzyszeniami na terenie kraju oraz poza jego granicami,
11) kształtowanie wrażliwości estetycznej na historyczno-architektoniczne wartości
zespołu poprzez utrzymanie walorów przyrodniczych i artystycznych ogrodu
pałacowego,
12) prowadzenie działalności wydawniczej.