Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usługi ochrony osób
i mienia realizowanej w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie
ze stałym dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych
w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych”

Załącznik: Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (PDF 83,6 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Świadczenie usług ochrony osób i mienia rok 2023

Termin składania ofert: 2022-12-19 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 11:00
Termin związania ofertą: do 2023-01-17

Załączniki do pobrania:

Załącznik: Ogloszenie_o_zamowieniu_Ochrona (PDF)

Załącznik: SWZ_Ochrona (PDF)

Załącznik 1:_SW_Formularz_ofertowy (DOC)

Załącznik 2:_SWZ_Oswiadczenie_z_art_125_uPZP (DOC)

Załącznik 3:_SWZ_Projekt_Istotnych_postan_umowy (PDF)

Załącznik 4: SWZ_Projekt_umowy_przetwarzanie_danych_osobowych (PDF)

Załącznik 5:_SWZ_2_do_projektu_istotnych_postanowien_umowy_o_zatrudnieniu (DOC)

Załącznik 6: SWZ_Zastrzezenie_tajemnica_przedsiebiorstwa (DOC)

Załącznik 7:_SWZ_Oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby (DOC)

Załącznik 8:_SWZ_Oswiacznenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych (DOC)

Załącznik 9:_SWZ_Instrukcja_miniPortal_ePUAP (PDF)

Informacja o unieważnieniu postępowania zamówienia (brak ofert): Zakup energii elektrycznej

Unieważnienie postępowania

Załącznik: Informacja o unieważnieniu postępowania PDF (0,8 kb)

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji, pn.: „Zakup energii elektrycznej”
Działając na podstawie art. 255 pkt 1 w zw. z art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), Zamawiający
informuje, że unieważnia postępowanie, ponieważ nie złożono żadnej oferty

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Zakup energii elektrycznej

załączniki do pobrania:

Załącznik 1: Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Załącznik 2: SWZ_Energia_elektryczna.pdf

Załącznik 3: Zal_1_do_SWZ_OPZ.pdf

Załącznik 4: Zal_2_do_SWZ_Formularz_ofertowy.doc

Załącznik 5: Zal_3_do_SWZ_Istotne_postanowienia_umowy.pdf

Załącznik 6: Zal_4_do_SWZ_Oswiadczenie_z_art_125_uPZP.doc

Załącznik 7: Zal_5_do_SWZ_Oswiacznenie_wykonawcow_wspolnie_ubiegajacych.doc

Załącznik 8: Zal_6_do_SWZ_Oswiadczenie_podmiotu_udostepniajacego_zasoby.doc

Załącznik 9: Zal_7_do_SWZ_Zobowiazanie_do_udostepnienia_zasobow.doc

Załącznik 10: Zal_8_do_SWZ_Zastrzezenie_tajemnicy_przedsiebiorstwa.doc

Załącznik 11: Zal_9_do_SWZ_Instrukcja_miniPortal_ePUAP.pdf