Statut prawny

STATUT
MUZEUM ZIEMIAŃSTWA W DOBRZYCY
– ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGORozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-Parkowy, zwany dalej „Muzeum”
działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach ( Dz.U. 1997 r., Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej ( Dz.U. 2001 r., Nr 13, poz.123 z późn. zm.),
3) niniejszego statutu.
§ 2
Organizatorem Muzeum jest Województwo Wielkopolskie.
§ 3
Muzeum jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury,
prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
§ 4
Siedziba Muzeum jest Dobrzyca, terenem działania obszar Województwa Wielkopolskiego,
także w jego historycznych granicach, a w zakresie badań naukowych obszar
Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdział II
Cele i zadania Muzeum
§ 5
Celem Muzeum jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego
dziedzictwa ludzkości, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów,
upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej,
kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu
ze zbiorami.
§ 6
Muzeum realizuje cele określone w § 5 poprzez:
1) gromadzenie zabytków i przedmiotów ukazujących dziedzictwo kulturowe ziemiaństwa
i jego historie, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski,
2) katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów,
str. 2
3) przechowywanie gromadzonych zabytków w warunkach zapewniających im właściwy
stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny
do badań naukowych,
4) zabezpieczanie i konserwacje zbiorów, oraz w miarę możliwości zabezpieczanie
zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury
materialnej i przyrody,
5) utrzymywanie wartości historyczno-architektonicznych zespołu pałacowoparkowego,
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
6) organizowanie wystaw stałych i czasowych,
7) opracowywanie, publikowanie katalogów i przewodników po wystawach oraz prac
naukowych i popularno-naukowych,
8) prowadzenie działalności edukacyjnej oraz udostępnianie zbiorów do celów naukowych
i oświatowych,
9) prowadzenie biblioteki z zakresu dyscyplin w nim reprezentowanych oraz muzealnictwa
i nauk pokrewnych,
10) prowadzenie współpracy i wymiany naukowej z muzeami, uczelniami, placówkami
naukowymi, stowarzyszeniami na terenie kraju oraz poza jego granicami,
11) kształtowanie wrażliwości estetycznej na historyczno-architektoniczne wartości
zespołu poprzez utrzymanie walorów przyrodniczych i artystycznych ogrodu
pałacowego,
12) prowadzenie działalności wydawniczej.
Rozdział III
Organizacja Muzeum
§ 7 (uchylony)
§ 8
Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez
dyrektora, w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Rozdział IV
Nadzór i zarzadzanie Muzeum
§ 9
Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
a bezpośredni Zarząd Województwa Wielkopolskiego.
§ 10
1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator.
2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art.11 ustawy o muzeach.
3. Rada Muzeum liczy do 15 członków.
str. 3
§ 11
Muzeum jest kierowane i zarządzane przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd
Województwa Wielkopolskiego na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących
przepisach.
§ 12
1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum
i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności :
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
3) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz,
4) przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów rzeczowych
i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
5) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,
7) sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
8) zawieranie i rozwiazywanie umów o prace z pracownikami Muzeum oraz
podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.
Rozdział V
Majątek i finanse Muzeum
§ 13
Majątek Muzeum może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu
działania Muzeum.
§ 14
1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami
efektywności ich wykorzystania.
2. Postawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami
określonymi w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej.
3. Dyrektor Muzeum składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie
rzeczowym i finansowym.
4. Muzeum przedkłada Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego
rewidenta roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku
następującego po okresie sprawozdawczym.
5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd
Województwa Wielkopolskiego.
6. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega
zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie później niż sześć
miesięcy od dnia bilansowego.
str. 4
7. Wartość majątku Muzeum odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada
wartości mienia wydzielonego dla Muzeum.
8. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego
odpowiednio zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.
§ 15
Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku
ruchomego,
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) dotacje z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki
przekazane przez Organizatora w formie dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych
zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
§ 16
1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
1) usług wydawniczych,
2) usług konserwatorskich,
3) zakwaterowania i usług gastronomicznych,
4) organizacji szkoleń, konferencji, sympozjów, koncertów,
5) wynajmu obiektów, pomieszczeń i ruchomości Muzeum do celów edukacyjnych,
działalności kulturalnej, reklamowej i szkoleniowo-konferencyjnej;
6) sprzedaży wyrobów związanych z kulturą i pamiątek.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu
finansowania działalności statutowej
§ 17
Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków
finansowych i majątkowych upoważniony jest jednoosobowo Dyrektor albo dwóch
pełnomocników łącznie w granicach ich umocowania
.
Rozdział VI
Przepisy końcowe
§ 18
1. Podziału, połączenia, przekazania i likwidacji Muzeum może dokonać Organizator na
warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Uchwała nr XV/231/2011 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2011 r.

w sprawie: zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-
Parkowego

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 r. Nr 5
poz. 24 z późn. zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienia się statut Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego stanowiący
załącznik do uchwały nr XLI/584/2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada
2009 roku w sprawie zmiany nazwy Muzeum: Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy oraz
przyjęcia statutu w ten sposób, że:
1) uchyla się § 7;
2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora,
w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej.”
3) § 16 otrzymuje brzmienie:
„ §16. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
1) usług wydawniczych,
2) usług konserwatorskich,
3) zakwaterowania i usług gastronomicznych,
4) organizacji szkoleń, konferencji, sympozjów, koncertów,
5) wynajmu obiektów, pomieszczeń i ruchomości Muzeum do celów edukacyjnych, działalności
kulturalnej, reklamowej i szkoleniowo-konferencyjnej;
6) sprzedaży wyrobów związanych z kulturą i pamiątek.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu
finansowania działalności statutowej.”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
Sejmik Województwa Wielkopolskiego 18 lipca 2011 roku uchwałą nr IX/181/11 przyjął projekt
zmian statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego określonych w
niniejszej uchwale.
Zmiany polegają na poszerzeniu zakresu działalności gospodarczej Muzeum oraz na wykreśleniu ze
statutu działów Muzeum i odesłaniu regulacji struktury organizacyjnej Muzeum w całości do
regulaminu organizacyjnego.
Pismem z dnia 29 sierpnia 20011 roku nr DDK/2634/061S/24/AS/11 Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego poinformował, Ŝe nie zgłasza uwag do ww. projektu..
Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwała nr XXIX/568/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
– Zespołu Pałacowo-Parkowego

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz.
987) po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sejmik Województwa
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienia się statut Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego stanowiący
załącznik do uchwały nr XLI/584/2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada
2009 roku w sprawie zmiany nazwy Muzeum: Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy oraz
przyjęcia statutu, zmieniony uchwałą nr XV/231/2011 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z
dnia 24 października 2011 r., w ten sposób, Ŝe:
1) § 14 otrzymuje brzmienie:
„1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.
2. Postawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z
zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami określonymi w
ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Dyrektor Muzeum składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie
rzeczowym i finansowym.
4. Muzeum przedkłada Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego rewidenta
roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego po okresie
sprawozdawczym.
5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd
Województwa Wielkopolskiego.
6. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega
zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie później niŜ sześć miesięcy od dnia
bilansowego.
7. Wartość majątku Muzeum odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości
mienia wydzielonego dla Muzeum.
8. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio
zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.”
2) § 15 otrzymuje brzmienie:
„Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaŜy składników majątku ruchomego,
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) dotacje z budŜetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki przekazane
przez Organizatora w formie dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań
statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.”
3) § 17 otrzymuje brzmienie:
„Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i
majątkowych upoważniony jest jednoosobowo Dyrektor albo dwóch pełnomocników łącznie w
granicach ich umocowania.”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXVII / 528 / 2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009 r.

w sprawie: przyjęcia projektu zmiany nazwy Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w
Dobrzycy oraz przyjęcia projektu statutu

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach
(Dz.U. 1997 r. Nr 5, poz. 24 z pózn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co
następuje.
§ 1
Przyjmuje się projekt zmiany nazwy instytucji kultury z: „Muzeum: Zespół Pałacowo-
Parkowy w Dobrzycy” na nazwę: „Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-
Parkowy”.
§ 2
Przyjmuje się projekt statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-
Parkowego.
§ 3
Uchwała przekazana zostanie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem
uzgodnienia postanowień określonych w § 1 i § 2.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w 9ycie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.
1997 r. Nr 5 poz. 24 z pózn. zm.) statut muzeum określa m.in. zakres działania, rodzaj i
zakres gromadzonych zbiorów, zasady prowadzenia jako dodatkowej działalności
gospodarczej.
Załączony projekt statutu Muzeum odzwierciedla efekt analizy wielu koncepcji zakresu
działalności Muzeum konsultowanych przez Rade Muzeum i Dyrektora Muzeum oraz Zarząd
Województwa Wielkopolskiego. Dotychczasowy statut Muzeum przewidywał bowiem, i9
celem Muzeum jest gromadzenie dóbr kultury i przedmiotów ukazujących dorobek kulturowy
epoki Oświecenia. Jednak9e tak zarysowany profil działalności instytucji zawe9ał potencjał
muzealny zespołu pałacowo-parkowego.
Ze względów promocyjnych i funkcjonalnych rozszerzony zakres gromadzenia zabytków i
przedmiotów, tj. dziedzictwo kulturowe ziemiaństwa i jego historia, został przeniesiony do
nazwy Muzeum.
Ponadto nadanie Muzeum nowego statutu wynika z konieczności ujęcia, w tym
podstawowym dla instytucji kultury akcie, nowelizacji ustawy o muzeach z dnia 29 czerwca
2007 r. oraz możliwości zwiększenia liczby członków Rady Muzeum.
Wobec powyższego zasadnym jest podjecie niniejszej uchwały.