Ogłoszenie o zamówieniu usługi ochrony osob i mienia na rok 2019

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art 138o Ustawy Zamówień Publicznych.

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art 138o Ustawy Zamówień Publicznych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ZAŁ. 1 PROJEKT UMOWY
ZAŁ. 2 UMOWA – POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ZAŁ. 3 FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁ. 4 WYKAZ USŁUG I OSÓB
ZAŁ. 5 UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓWINFORMACJE DODATKOWE

Uchwała nr XV/231/2011 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2011 r.

w sprawie: zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-
Parkowego

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 r. Nr 5
poz. 24 z późn. zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienia się statut Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego stanowiący
załącznik do uchwały nr XLI/584/2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada
2009 roku w sprawie zmiany nazwy Muzeum: Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy oraz
przyjęcia statutu w ten sposób, że:
1) uchyla się § 7;
2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora,
w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej.”
3) § 16 otrzymuje brzmienie:
„ §16. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
1) usług wydawniczych,
2) usług konserwatorskich,
3) zakwaterowania i usług gastronomicznych,
4) organizacji szkoleń, konferencji, sympozjów, koncertów,
5) wynajmu obiektów, pomieszczeń i ruchomości Muzeum do celów edukacyjnych, działalności
kulturalnej, reklamowej i szkoleniowo-konferencyjnej;
6) sprzedaży wyrobów związanych z kulturą i pamiątek.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu
finansowania działalności statutowej.”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
Sejmik Województwa Wielkopolskiego 18 lipca 2011 roku uchwałą nr IX/181/11 przyjął projekt
zmian statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego określonych w
niniejszej uchwale.
Zmiany polegają na poszerzeniu zakresu działalności gospodarczej Muzeum oraz na wykreśleniu ze
statutu działów Muzeum i odesłaniu regulacji struktury organizacyjnej Muzeum w całości do
regulaminu organizacyjnego.
Pismem z dnia 29 sierpnia 20011 roku nr DDK/2634/061S/24/AS/11 Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego poinformował, Ŝe nie zgłasza uwag do ww. projektu..
Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Uchwała nr XXIX/568/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
– Zespołu Pałacowo-Parkowego

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz.
987) po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sejmik Województwa
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienia się statut Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego stanowiący
załącznik do uchwały nr XLI/584/2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada
2009 roku w sprawie zmiany nazwy Muzeum: Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy oraz
przyjęcia statutu, zmieniony uchwałą nr XV/231/2011 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z
dnia 24 października 2011 r., w ten sposób, Ŝe:
1) § 14 otrzymuje brzmienie:
„1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.
2. Postawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z
zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami określonymi w
ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Dyrektor Muzeum składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie
rzeczowym i finansowym.
4. Muzeum przedkłada Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego rewidenta
roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego po okresie
sprawozdawczym.
5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd
Województwa Wielkopolskiego.
6. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega
zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie później niŜ sześć miesięcy od dnia
bilansowego.
7. Wartość majątku Muzeum odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości
mienia wydzielonego dla Muzeum.
8. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio
zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.”
2) § 15 otrzymuje brzmienie:
„Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaŜy składników majątku ruchomego,
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) dotacje z budŜetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki przekazane
przez Organizatora w formie dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań
statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.”
3) § 17 otrzymuje brzmienie:
„Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i
majątkowych upoważniony jest jednoosobowo Dyrektor albo dwóch pełnomocników łącznie w
granicach ich umocowania.”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XXXVII / 528 / 2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009 r.

w sprawie: przyjęcia projektu zmiany nazwy Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w
Dobrzycy oraz przyjęcia projektu statutu

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach
(Dz.U. 1997 r. Nr 5, poz. 24 z pózn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co
następuje.
§ 1
Przyjmuje się projekt zmiany nazwy instytucji kultury z: „Muzeum: Zespół Pałacowo-
Parkowy w Dobrzycy” na nazwę: „Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-
Parkowy”.
§ 2
Przyjmuje się projekt statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-
Parkowego.
§ 3
Uchwała przekazana zostanie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem
uzgodnienia postanowień określonych w § 1 i § 2.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w 9ycie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.
1997 r. Nr 5 poz. 24 z pózn. zm.) statut muzeum określa m.in. zakres działania, rodzaj i
zakres gromadzonych zbiorów, zasady prowadzenia jako dodatkowej działalności
gospodarczej.
Załączony projekt statutu Muzeum odzwierciedla efekt analizy wielu koncepcji zakresu
działalności Muzeum konsultowanych przez Rade Muzeum i Dyrektora Muzeum oraz Zarząd
Województwa Wielkopolskiego. Dotychczasowy statut Muzeum przewidywał bowiem, i9
celem Muzeum jest gromadzenie dóbr kultury i przedmiotów ukazujących dorobek kulturowy
epoki Oświecenia. Jednak9e tak zarysowany profil działalności instytucji zawe9ał potencjał
muzealny zespołu pałacowo-parkowego.
Ze względów promocyjnych i funkcjonalnych rozszerzony zakres gromadzenia zabytków i
przedmiotów, tj. dziedzictwo kulturowe ziemiaństwa i jego historia, został przeniesiony do
nazwy Muzeum.
Ponadto nadanie Muzeum nowego statutu wynika z konieczności ujęcia, w tym
podstawowym dla instytucji kultury akcie, nowelizacji ustawy o muzeach z dnia 29 czerwca
2007 r. oraz możliwości zwiększenia liczby członków Rady Muzeum.
Wobec powyższego zasadnym jest podjecie niniejszej uchwały.