Uchwała nr XXIX/568/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
– Zespołu Pałacowo-Parkowego

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r., poz.
987) po uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sejmik Województwa
Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienia się statut Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego stanowiący
załącznik do uchwały nr XLI/584/2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada
2009 roku w sprawie zmiany nazwy Muzeum: Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy oraz
przyjęcia statutu, zmieniony uchwałą nr XV/231/2011 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z
dnia 24 października 2011 r., w ten sposób, Ŝe:
1) § 14 otrzymuje brzmienie:
„1. Muzeum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich
wykorzystania.
2. Postawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z
zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami określonymi w
ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Dyrektor Muzeum składa Organizatorowi sprawozdania z wykonania zadań w zakresie
rzeczowym i finansowym.
4. Muzeum przedkłada Zarządowi Województwa Wielkopolskiego zbadane przez biegłego rewidenta
roczne sprawozdanie finansowe, w terminie do końca marca roku następującego po okresie
sprawozdawczym.
5. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Zarząd
Województwa Wielkopolskiego.
6. Roczne sprawozdanie finansowe Muzeum, zbadane przez biegłego rewidenta, podlega
zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, nie później niŜ sześć miesięcy od dnia
bilansowego.
7. Wartość majątku Muzeum odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości
mienia wydzielonego dla Muzeum.
8. Zysk albo strata netto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego odpowiednio
zwiększa lub zmniejsza fundusz instytucji kultury.”
2) § 15 otrzymuje brzmienie:
„Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaŜy składników majątku ruchomego,
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
3) dotacje z budŜetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w tym środki przekazane
przez Organizatora w formie dotacji:
a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań
statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
c) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
4) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.”
3) § 17 otrzymuje brzmienie:
„Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i
majątkowych upoważniony jest jednoosobowo Dyrektor albo dwóch pełnomocników łącznie w
granicach ich umocowania.”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.