Uchwała nr XXXVII / 528 / 2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2009 r.

w sprawie: przyjęcia projektu zmiany nazwy Muzeum: Zespół Pałacowo-Parkowy w
Dobrzycy oraz przyjęcia projektu statutu

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach
(Dz.U. 1997 r. Nr 5, poz. 24 z pózn. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co
następuje.
§ 1
Przyjmuje się projekt zmiany nazwy instytucji kultury z: „Muzeum: Zespół Pałacowo-
Parkowy w Dobrzycy” na nazwę: „Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo-
Parkowy”.
§ 2
Przyjmuje się projekt statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-
Parkowego.
§ 3
Uchwała przekazana zostanie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego celem
uzgodnienia postanowień określonych w § 1 i § 2.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w 9ycie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U.
1997 r. Nr 5 poz. 24 z pózn. zm.) statut muzeum określa m.in. zakres działania, rodzaj i
zakres gromadzonych zbiorów, zasady prowadzenia jako dodatkowej działalności
gospodarczej.
Załączony projekt statutu Muzeum odzwierciedla efekt analizy wielu koncepcji zakresu
działalności Muzeum konsultowanych przez Rade Muzeum i Dyrektora Muzeum oraz Zarząd
Województwa Wielkopolskiego. Dotychczasowy statut Muzeum przewidywał bowiem, i9
celem Muzeum jest gromadzenie dóbr kultury i przedmiotów ukazujących dorobek kulturowy
epoki Oświecenia. Jednak9e tak zarysowany profil działalności instytucji zawe9ał potencjał
muzealny zespołu pałacowo-parkowego.
Ze względów promocyjnych i funkcjonalnych rozszerzony zakres gromadzenia zabytków i
przedmiotów, tj. dziedzictwo kulturowe ziemiaństwa i jego historia, został przeniesiony do
nazwy Muzeum.
Ponadto nadanie Muzeum nowego statutu wynika z konieczności ujęcia, w tym
podstawowym dla instytucji kultury akcie, nowelizacji ustawy o muzeach z dnia 29 czerwca
2007 r. oraz możliwości zwiększenia liczby członków Rady Muzeum.
Wobec powyższego zasadnym jest podjecie niniejszej uchwały.