Uchwała nr XV/231/2011 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2011 r.

w sprawie: zmiany statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-
Parkowego

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. 1997 r. Nr 5
poz. 24 z późn. zm.), Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:
§ 1
Zmienia się statut Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego stanowiący
załącznik do uchwały nr XLI/584/2009 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada
2009 roku w sprawie zmiany nazwy Muzeum: Zespołu Pałacowo-Parkowego w Dobrzycy oraz
przyjęcia statutu w ten sposób, że:
1) uchyla się § 7;
2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora,
w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu działalności kulturalnej.”
3) § 16 otrzymuje brzmienie:
„ §16. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
1) usług wydawniczych,
2) usług konserwatorskich,
3) zakwaterowania i usług gastronomicznych,
4) organizacji szkoleń, konferencji, sympozjów, koncertów,
5) wynajmu obiektów, pomieszczeń i ruchomości Muzeum do celów edukacyjnych, działalności
kulturalnej, reklamowej i szkoleniowo-konferencyjnej;
6) sprzedaży wyrobów związanych z kulturą i pamiątek.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu
finansowania działalności statutowej.”
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
U z a s a d n i e n i e
Sejmik Województwa Wielkopolskiego 18 lipca 2011 roku uchwałą nr IX/181/11 przyjął projekt
zmian statutu Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespołu Pałacowo-Parkowego określonych w
niniejszej uchwale.
Zmiany polegają na poszerzeniu zakresu działalności gospodarczej Muzeum oraz na wykreśleniu ze
statutu działów Muzeum i odesłaniu regulacji struktury organizacyjnej Muzeum w całości do
regulaminu organizacyjnego.
Pismem z dnia 29 sierpnia 20011 roku nr DDK/2634/061S/24/AS/11 Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego poinformował, Ŝe nie zgłasza uwag do ww. projektu..
Wobec powyższego zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.