Ogłoszenie o zamówieniu usługi ochrony osób i mienia na rok 2021

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art 138o Ustawy Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia na:

usługi społeczne i inne szczególne usługi: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej łącznie ze stałym dozorem sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych.

Termin realizacji zamówienia: 1.01.2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Oferty należy składać do dnia 10.12.2020 r., do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Pleszewskiej 5A, 63-330 Dobrzyca, sekretariat.


Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia:

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu „Świadczenie usług ochrony osób i mienia” (PDF 215,0 KB)

Załącznik nr 1: Projekt umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (PDF 207,0 KB)

Załącznik nr 2: Projekt umowy (PDF 188,0 KB)

Załącznik nr 3: Formularz Ofertowy (PDF 115,0 KB)

Załącznik nr 4: Wykaz usług, osób, sprzętu (PDF 89,0 KB)

Załącznik nr 5: Udostępnienie zasobów (PDF 104,0 KB)

Załączniki w formacie DOC :

Załącznik nr 1: Projekt umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych (DOC 97,5 KB)

Załącznik nr 2: Projekt umowy (DOC 87,0 KB)

Załącznik nr 3: Formularz Ofertowy (DOC 45,1 KB)

Załącznik nr 4: Wykaz usług, osób, sprzętu (DOC 46,5 KB)

Załącznik nr 5: Udostępnienie zasobów (DOC 70,5 KB)